ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2530
  นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2531   เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 41
พ.ศ.2532   สถาบันฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 3
พ.ศ.2548   สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 97
 
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2532
  ทนายความ
พ.ศ.2535   ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 32
พ.ศ.2537   ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญาและศาลแพ่ง
พ.ศ.2538   ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ.2540   ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
พ.ศ.2541   ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2
พ.ศ.2543   ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
พ.ศ.2544   ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
พ.ศ.2548   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง
พ.ศ.2549   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ แผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว
พ.ศ.2550   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.2551   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว
  ประวัติการอบรม
 
  งานพิเศษ

หลักสูตร ทนายความรุ่นที่ 3 จากสภาทนายความ
  เหลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 97
จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
  เจ้าของผลงานหนังสือหลายเล่ม อาทิ

คู่มือศึกษากฎหมายเตรียมสอบเนติบัณฑิต เตรียมสอบอัยการ
ผู้ช่วย เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
  รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับ 100 ปี
  พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
พร้อมกฎหมายเลือกตั้ง
  ประมวลกฎหมายต่างๆ
  คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
    ฯลฯ
  ประวัติครอบครัว
ภรรยา
  พ.ต.ท.หญิง ปรียานุช คงพิพิธ
(สารวัตรงาน 3 กก.1 บก.กทม. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
บุตร   1. เด็กชายธนกร คงพิพิธ อนุบาล 3 โรงเรียนจิตรลดา
    2. เด็กชายภัทรกร คงพิพิธ อนุบาล 2 โรงเรียนจิตรลดา
    3. เด็กหญิงปรียากร คงพิพิธ ยังไม่เข้าเกณฑ์อนุบาล
 

ประธานกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 41
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง
  วิทยากรหลักสูตร "ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 4"
  วิทยากรหลักสูตร "สารวัตร ผู้กำกับ และผู้บริหารระดับสูง
กองบัญชาการศึกษา
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"
  รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด
  ผลงาน
พ.ศ.2549
  ได้รับพระราชทานโล่ห์ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน จากทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พ.ศ.2550   ได้รับรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น
พ.ศ.2550   ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม (JSO)
พ.ศ.2551   ได้รับรางวัลไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น